Horpácsi Távközlési Kft.


ETIKAI KódexVezetői üzenet


A Horpácsi Távközlési Kft. ( továbbiakban Horpácsi Kft. ) egyik legfontosabb eleme az etikus magatartás iránti elkötelezettség. Hisszük hogy az ezzel kapcsolatos belső törekvéseink eredményei biztosítják a cég szilárd etikai alapját. Kizárólag etikus magatartás és a jogszabályok betartásával tudjuk biztosítani munkavállalóinknak, megrendelőinknek, üzleti partnereinknek bizalmát, őrizhetjük meg a Horpácsi Kft. jó hírnevét.
Az etikátlan vagy nem megfelelő magatartás vagy ennek akár látszata is megtörheti a cégbe vetett bizalmat. Emiatt célunk és szándékunk az Etikai kódex megszegésével kapcsolatos minden cselekvés szankcionálása, de egyben a probléma orvoslása is.
Üzleti viselkedésünk etikai alapjainak megszilárdítása, illetve alap értékeink védelme közös érdekünk és célunk is, megalapításunk óta.
A Horpácsi Kft. a zéró tolerancia elvét alkalmazza a korrupcióval szemben, a jog megsértésével szemben. Célunk hogy a vezetőség példamutató magatartása is ösztönözze az etikus magatartást.
A Horpácsi Kft. egy fejlődő, energikus munkakörnyezetet kíván biztosítani, számítok rá, hogy minden érintett csatlakozik erőfeszítéseinkhez, a közös cél megvalósításában!


Horpácsi Zoltán
Ügyvezető, cégtulajdonos


 
  1. Bevezető rendelkezések

A Horpácsi Kft. elkötelezetten törekszik a jogszerű, etikus és átlátható működésre.  Munkaköri feladataik ellátása közben a munkavállalók kötelesek mindig törvényesen és etikusan, a cég legjobb érdekét szem előtt tartva eljárni. Jelen etikai kódex az elvárt irányelveket határozza meg.

Az etikus magatartás legfontosabb ismérvei:
- korrektség, megbízhatóság a cégen belül, valamint az üzleti kapcsolatokban;
- felelősségtudat és lelkiismeretesség a munkavégzés során;
- a személyi és munkahelyi érdekellentétek kizárása;
- jogkövető magatartás tanúsítása;
- a betöltött munkakörhöz általában elvárható magatartás tanúsítása;
- a jóhiszeműség és tisztesség megtartása a munkahelyi együttműködésben;
- a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek tiszteletben tartása;
- a személyhez fűződő jogok tiszteletben tartása, személyes adatok védelme;
- titoktartás a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban valamint az Etikai Kódexben meghatározott körben.

Az Etikai Kódex tartalmazza a Horpácsi Kft.  által elfogadott és követni kívánt értékeket és etikai normákat, valamint összefoglalja azokat a magatartási és viselkedési szabályokat, melyeket elvár.

A kódex célja, hogy megismertesse a Horpácsi Kft. által képviselt elveket és célkitűzéseket, valamint, hogy irányelveivel és utasításaival a munkavégzésre vonatkozó szabályoknak való megfelelésre ösztönözze munkavállalóit, szabályozza a munkatársak cégen belüli, illetve külső kapcsolataikban tanúsított magatartását.

A Horpácsi Kft. üzleti működésének és sikerének alapját a célkitűzések, a kiemelkedő teljesítmény és a minden körülmények között tisztességes üzletviteli magatartás képezi a jogszabályok, belső szabályzatok, illetve a szakmai és etikai szabályok betartása mellett.
A Horpácsi Kft. elkötelezett az alapvető emberi jogok és munkajogok tiszteletbe tartása iránt.
Célja, egy olyan egészséges, biztonságos munkakörnyezet biztosítása, mely mentes mindenfajta hátrányos megkülönböztetéstől, zaklatástól és ahol biztosított a munkatársak szakmai előmenetele.

Az Etikai kódexben foglaltak hatással vannak a mindennap munkavégzésre, a munkavállalók cselekedeteinek értékelésére. Minden munkavállalónak tisztában kell lennie azzal, hogy a kódexben foglaltak hogyan befolyásolják napi munka végzést és hogy milyen magatartási forma felel meg a Kódex szabályainak.

Mindenki felelős azért, hogy felemelje szavát, ha olyat tapasztal, ami balesetveszélyes, etikátlan, potenciálisan ártalmas, nem felel meg a jogszabályi vagy a vállalati előírásoknak!

 
  1. A Kódex hatálya
A Kódex hatálya kiterjed a Horpácsi Távközlési Kft vezető tisztségviselőire, alkalmazottaira, megbízottaira, vagy a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra. Tevékenységüket – a megbízatásuk keretein belül – a vállalkozás magatartásának kell tekinteni.
 
  1. Emberi jogok

Esélyegyenlőség

A Horpácsi Kft. vezetősége és a társaság elkötelezetten támogatja az esélyegyenlőség elvének érvényesülését, elismerve, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy tisztelettel és méltósággal bánjanak vele, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen.
Tiszteletben tartja munkavállalói magánélethez fűződő jogát és egyéb jogait, és elzárkózik az emberi jogi szabályok megsértésétől vagy kijátszásától, elutasítja az ilyen jellegű magatartást.

Megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód
Horpácsi Kft. a foglalkoztatás során törekszik arra, hogy megelőzze és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő felvételnél, alkalmazásnál, képzés, továbbképzés, juttatások és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a munkavállalók bárminemű - különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti – diszkriminációjára.

Vélemény nyilvánítás, politikai nézetek

Szervezeti tömörülésekben (politikai, vallási, kulturális) a munkatárs csak magánemberként vehet részt, nyilvánulhat meg és köteles tartózkodni a Horpácsi Kft. megjelölésétől. A munkatársak a véleménynyilvánításhoz való jogukat nem gyakorolhatják úgy, hogy az a Horpácsi Kft. jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit sértse vagy veszélyeztesse.
Az emberi méltóság tiszteletben tartása

A Horpácsi Kft. a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, emberi méltóságát. Fontos feladatnak tekinti a megfelelő munkahelyi légkör kialakítását, az alapvető értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez való hozzájárulást.

Partneri kapcsolat, együttműködés

A Horpácsi Kft. a foglalkoztatás keretei között a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy átlátható szerződéses viszonyokat alakít ki, természetesen a kölcsönös előnyök biztosítása mellett.

 
  1. Elkötelezettség a társadalom és a környezet iránt

Cégünk elkötelezett működésünk környezetterhelő hatásainak minimalizálása iránt azáltal, hogy takarékosan üzemel és a jogszabályok szerinti hulladékgazdálkodásról gondoskodik.
Tevékenységünk során a fenntarthatóságot és a környezeti szempontokat maximálisan figyelembe vesszük.
Lehetőségeinkhez mérten kivesszük részünket a társadalmi felelősségvállalásból (adományozás, mecenatúra, szponzoráció).

 
  1. Munkahelyi belső kapcsolatok
Bár a Horpácsi Kft. valamennyi munkatársától elvárja, hogy etikus módon cselekedjen, a mások munkáját irányító vezetőknek még nagyobb a felelőssége abban, hogy példamutatásukkal ösztönözzék a munkavállalókat az etikus működés és munkakörnyezet fenntartására.

A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások:


 
  1. Korrupció és vesztegetés
Korrupciónak nevezzük az olyan törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző  cselekedetet,  aminek során valaki pénzért vagy más juttatásért vagy juttatásra való kilátásért cserében jogosulatlan előnyhöz juttat másokat.
A Horpácsi Kft. elutasítja a korrupciót, határozottan fellép annak minden formájával szemben. A korrupcióellenes fellépés nemcsak jogi és erkölcsi kötelesség, hanem üzleti érdek is.

A korrupció fenyegeti a jogbiztonságot, aláássa a tisztesség elvét, akadályozza a gazdasági fejlődést, és torzítja a piaci versenyt.

A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások  
  1. Összeférhetetlenség


Összeférhetetlenség alatt kell érteni minden lehetséges, munkavégzésre vagy gazdasági társaságban tulajdonosi részesedésszerzésre irányuló olyan érdekütközést, amely a Horpácsi Kft. gazdasági céljaival, üzleti szempontjaival nem egyeztethető össze, és amely nem a munkajogviszonyból fakad.

A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások

   
  1. Adatvédelem
A munkavállalók a munkaviszonyuk során hozzájuthatnak a Horpácsi Kft-ről, ügyfeleiről, partnereiről, valamint külső felekről szóló bizalmas információkhoz.
Ezeket a vállalati információkat minden esetben bizalmasan vagy a piaci verseny szempontjából  érzékenyként kell kezelni.
A dolgozóknak minden indokolt és szükséges óvintézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az általuk hozzáférhető bizalmas információkat megóvják.


A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások  
  1. E-mail, Internet és informatikai rendszerek használata

A munkavállalókkal szemben elvárás, hogy az internetet, ez e-mailes levelezést és az informatikai rendszereket rendeltetésszerűen és a belső szabályzatokban valamint jelen szabályban foglalt irányelvek szerint használják.

A Horpácsi Kft. digitális rendszerein, valamint a munkavállalók tulajdonában lévő számítógépein, mobiltelefonjain az Horpácsi Kft.-vel kapcsolatban tárolt minden információ és adat a vállalat tulajdonát képezik.

 
  1. Megjelenés, öltözködés

A vállalati arculat a logón, névjegykártyán, céges levélpapíron, borítékon, vagy e-mail és Word / Pdf sablonokon túl magába foglalja még a honlap, a nyomtatott elemeket is.
Az egységes arculat fő előnye a megkülönböztetés másoktól, valamint a Horpácsi Kft. beazonosíthatósága, az egységes indentitás, mely során az egység, a biztonság,  a bizalomérzet alakul ki a szervezeten belül és a külső partnerekkel egyaránt.